Regulamin

1.Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin sprzedaży (dalej Regulamin) jest obowiązującym instrumentem prawnym dla obu stron, które ustanawiają pharmaoil.pl
(dalej Klient) oraz prawa i obowiązki sklepu internetowego pharmaoil.pl
(dalej Sprzedawca) prawa i obowiązki, warunki zakupu towarów i płatności, warunki dostawy i zwrotu towarów, obowiązki obu stron oraz inne postanowienia handlowe związane ze sklepem internetowym pharmaoil.pl.
1.2. Klient akceptuje niniejszy Regulamin wraz z potwierdzeniem zamówienia.
1.3. Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po wypełnieniu przez Klienta koszyka, wskazaniu adresu dostawy, wybraniu sposobu płatności, zapoznaniu się z Regulaminem oraz potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku.

2. Ochrona danych osobowych.

2.1. Klient musi podać prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu podczas rejestracji, jeśli chce zamówić towar (-y) w sklepie internetowym.
2.2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność podanych danych osobowych.
2.3. Klient zgadza się, że jego dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia zamówienia, gdy klient złoży zamówienie.
2.4 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego w momencie składania zamówienia.
2.5. Klient zobowiązuje się nie ujawniać danych logowania osobom trzecim podczas rejestracji w sklepie internetowym.
2.6. Sprzedawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Klienta osobom trzecim, z wyłączeniem partnerów Sprzedawcy, które wykonują czynności związane z prawidłową realizacją usług, a także gdy są one wymagane przez właściwy organ władzy publicznej w przypadkach przewidzianych w przepisach polskich lub za odrębną pisemną zgodą Klienta.

3. Prawa i obowiązki Klienta.

3.1. Klient, potwierdzając zamówienie, zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnioną kwotę za zamówione produkty i przyjąć zamówienie.
3.2. Klient musi pokryć koszty ponownej dostawy, jeśli odmówi przyjęcia dostawy w terminie bez ważnego powodu.
3.3. Klient musi niezwłocznie zaktualizować swoje zmienione dane osobowe, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca ma prawo do anulowania rejestracji i usunięcia danych, jeśli klient poda niedokładne, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane.
3.4. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 8.

4. Prawa i obowiązki Sprzedającego.

4.1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi wszystkie warunki korzystania z usług Sklepu Internetowego określone w niniejszym Regulaminie.
4.2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć, zawiesić lub cofnąć Klientowi dostęp do korzystania ze sklepu internetowego bez uprzedzenia, jeżeli Klient próbuje zaszkodzić stabilności lub bezpieczeństwu sklepu internetowego lub narusza swoje zobowiązania.
4.3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione przez Klienta produkty pod wskazany przez niego adres.
4.4. Sprzedawca ma prawo do tymczasowego lub stałego zawieszenia pracy sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia.
4.5. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu z uwzględnieniem przepisów prawa LR bez wcześniejszego powiadomienia, w związku z czym Klient przy każdym zakupie zapoznaje się z nowym Regulaminem wraz z potwierdzeniem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku.